ตรวจ DNA พ่อลูก แบบมีเอกสารผลตรวจใช้รับรองทางกฏหมายได้              (19,800 บาท)

ลูกค้าต้องห้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บตัวอย่าง และถ่ายรูปเป็นหลักฐาน  จะดำเนินการที่คลินิกหรือที่บ้านก็ได้ (มีค่าใช้จ่ายเดินทางเพิ่ม)

เอกสารใบผลตรวจจะแสดงชื่อ-สกุลจริง และแสดงรูปถ่าย มีเอกสารผลตรวจสามารถใช้ทางกฏหมายได้ 
สามารถใช้ยื่นหน่วยงานราชการ  ยื่นขอแก้ไขชื่อบิดาในสูติบัตร ยื่นศาลเพื่อแบ่งมรดก

รอผล 5-7 วัน ผลตรวจแม่นยำ 99.999%

เอกสารที่ต้องใช้

หากเป็นชาวต่างชาติ สามารถยื่นบัตรพาสปอร์ตแทนได้

หากเป็นเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ต้องให้มารดาที่แท้จริงเซ็นใบยินยอม หรือมีใบมอบอำนาจจากมารดามายืนยันได้

ตรวจ  DNA พ่อลูก ไม่ต้องการเอกสารผลทางกฏหมาย / ตรวจดีเอ็นเอเพื่อความสบายใจ  (19,800 บาท)

วิธีการตรวจวิเคราะห์เหมือนกับการตรวจแบบทางกฏหมายทุกประการ 

เพียงจะไม่รายงานชื่อ-สกุลจริงในเอกสาร  เหมาะสำหรับผู้รับบริการที่ต้องการตรวจ DNA เพื่อความสบายใจ ต้องการเพียงทราบผลไม่ได้นำไปใช้ทางกฏหมาย

ตรวจ DNA พิสูจน์ พี่-น้อง เครือญาติ  (23,800 บาท)

การตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์ ความเป็นพี่น้อง 

การตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์ความเป็นปู่ย่าตายาย

การตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์ความเป็นลุงป้าน้าอา  

โดยปกติสารพันธุกรรมของเด็กจะเหมือนพ่อและแม่อย่างละครึ่ง ดังนั้นหากไม่สามารถเก็บตัวอย่างจากพ่อหรือแม่ได้ การตรวจพิสูจน์ความเป็นปู่ย่า หรือ ตายาย จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการตรวจ อย่างไรก็ตามเนื่องจากหลานจะมีดีเอ็นเอเหมือนกับปู่ ย่า ตา ยาย คนใดคนหนึ่งเพียงแค่ 25% จึงจำเป็นจะต้องใช้ตัวอย่างจากทั้งปู่และย่า หรือทั้งตาและยาย หรืออาจมีพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งร่วมด้วย เพื่อให้การตรวจพิสูจน์ทำได้ง่ายขึ้นและการคำนวณผลทางสถิติแม่นยำมากขึ้นอีกด้วย 

การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นปู่ย่าตายาย ค่อนข้างมีความซับซ้อนกว่าการตรวจพิสูจน์พ่อแม่ เนื่องจากอาจจะต้องตรวจพิสูจน์ทั้ง Autosomal STR,  Y STR และ/หรือ Mitochondrial DNAด้วย ขึ้นอยู่กับบุคคลที่มาตรวจและความสัมพันธ์ที่ต้องการพิสูจน์ ตัวอย่างที่นิยมใช้ส่งตรวจ ได้แก่ เซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้ม เนื่องจากวิธีการเก็บเป็นมาตรฐานสากลที่ปลอดภัยและสะดวกที่สุด หรือสามารถเก็บตัวอย่างจากเลือด เส้นผมที่ติดรากหรือตัวอย่างชีวภาพอื่นๆ ได้เช่นเดียวกัน จากนั้นตัวอย่างชีวภาพดังกล่าวจะถูกนำไปสกัดดีเอ็นเอและเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบริเวณตำแหน่งเป้าหมายที่สนใจ ด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction และ Capillary Electrophoresis ด้วยกระบวนการสากลภายในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน จากนั้นแปลผลการวิเคราะห์และรายงานลงความเห็นพิสูจน์ความเป็นปู่ย่าตายาย ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจำเป็นต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มีประสบการณ์ในสายงาน 

สถานที่ตรวจวิเคราะห์

บริษัท ดีเอ็นเอ คอนซัลท์ จำกัด

โดย ยู คลินิกแล็บ เป็นศูนย์เก็บตัวอย่างชีวภาพประจำจังหวัดขอนแก่น และนำส่งตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์ที่ 

บริษัท ดีเอ็นเอ คอนซัลท์ จำกัด

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตรวจ  DNA เครือญาติ เพื่อนำไปขอทำบัตรประชาชน  การพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น (23,800 บาท  หรือขึ้นกับความใกล้ชิดทางสายเลือด)

โปรดแจ้งปลัดอำเภอว่า ส่งตรวจที่
บริษัท ดีเอ็นเอ คอนซัลท์ จำกัด อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รายงานผล โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภูวดล ธนะเกียรติไกร อาจารย์ที่สอนการตรวจดีเอ็นเอกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานมามากกว่า 10 ปี


ตรวจ DNA พิสูจน์ บิดา-ทารกในครรภ์  35,800 บาท  ***ราคาพิเศษ**

เจาะเลือดมารดาเพื่อตรวจสกัดดีเอ็นเอลูกในครรภ์ และดีเอ็นเอจากรากผมและเล็บของบิดา
เป็นการตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรมระหว่างเด็กที่อยู่ในท้องกับผู้ที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นพ่อ โดยไม่ต้องรอให้เด็กคลอด ซึ่งปกติสารพันธุกรรมของเด็กจะเหมือนพ่อและแม่อย่างละครึ่ง จึงสามารถใช้พิสูจน์ได้ว่าเด็กเป็นบุตรของผู้ถูกกล่าวอ้างหรือไม่

การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดาของทารกในครรภ์จะเก็บตัวอย่างจากเลือดของแม่ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 10 สัปดาห์ขึ้นไป ซึ่งเป็นวิธีที่เจ็บน้อยและปลอดภัยต่อแม่และเด็กในท้องมากที่สุด การตรวจดีเอ็นเอทารกในครรภ์จากเลือดแม่ใช้วิธี Non-invasive Prenatal Paternity (NIPP) หรือการวิเคราะห์ดีเอ็นเอของรก (ทารก) ที่ปนอยู่ในเลือดของแม่ วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่ได้มาตรฐานสากลเช่นเดียวกับการตรวจจากรกหรือจากน้ำคร่ำ

ส่งตรวจห้องปฏิบัติการที่ฮ่องกง

รอผล 14-21 วัน 

บริการเก็บตัวอย่างนอกสถานที่

มีบริการเก็บตัวอย่างที่บ้าน โดยเจ้าหน้าที่คลินิก
ใช้สามารถใช้ผลทางกฏหมายได้
(มีค่าใช้จ่ายค่าเดินทาง)

บริการตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด 

ตรวจดีเอ็นเอพ่อลูก  ตรวจดีเอ็นเอเพื่อรับรองบุตร   บิดามารดา-บุตร, พี่น้อง เครือญาติ  ตรวจดีเอ็นเอเพื่อความสบายใจ ตรวจ dna จากเส้นผม ชุดตรวจ dna ตรวจดีเอ็นเอ ทําบัตรประชาชน  ตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์สัญชาติไทย ตรวจเพื่อขอบัตรประชาชน ตรวจ DNA บิดา-ทารกในครรภ์  ตรวจ dna พ่อลูกในครรภ์ การพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ราคาตรวจดีเอ็นเอ ตรวจดีเอ็นเอโรงพยาบาลรัฐ ใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาทางกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐ   

เป็นการตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรมระหว่างเด็กกับผู้ที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นพ่อ โดยอาศัยหลักการถ่ายทอดสารพันธุกรรมจากพ่อและแม่สู่ลูกอย่างละครึ่ง จึงสามารถใช้พิสูจน์ได้ว่าเด็กเป็นลูกของผู้ถูกกล่าวอ้างหรือไม่

การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา โดยปกติจะเก็บตัวอย่างจากเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากลที่ปลอดภัยและสะดวกที่สุด หรือสามารถเก็บตัวอย่างจากเลือด เส้นผมที่ติดรากหรือตัวอย่างชีวภาพอื่นๆ ได้อีกด้วย ตัวอย่างชีวภาพดังกล่าวจะถูกนำไปสกัดดีเอ็นเอและเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบริเวณตำแหน่ง Short tandem repeat ที่มีความหลากหลายในประชากร ด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction และ Capillary Electrophoresis ด้วยกระบวนการสากลภายในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน จากนั้นแปลผลการวิเคราะห์และรายงานลงความเห็นพิสูจน์ความเป็นบิดา ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจำเป็นต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มีประสบการณ์ในสายงาน

ผลทดสอบแม่นยำ 99.9999% มีเอกสารรับรองใช้ทางราชการได้  ระยะเวลาดำเนินการ : 5-7 วันทำการ
รักษาความลับลูกค้า

ข้อมูลลูกค้าถูกเก็บเป็นความลับ  ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างและรับรองผล โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่มี ประสบการณ์กว่า 10 ปี  สามารถจัดส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์ และมีบริการเก็บตัวอย่างทั้งในและนอกสถานที่เพื่อความเป็นส่วนตัว สามารถใช้เป็นหลักฐานในคดีความหรือใช้ในชั้นศาลได้ 

DNA ในการพิสูจน์พ่อ แม่ ลูก

DNA ในการพิสูจน์พ่อ แม่ ลูก

 

 DNA(Dexoxy Ribonucleic Acid) เป็นสารพันธุกรรมอยู่ในส่วนองค์ประกอบย่อยของเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย เช่น เม็ดเลือดขาว ตัวอสุจิ กระดูก กล้ามเนื้อ เยื่อบุกระพุ้งแก้ม เป็นต้น

           สารพันธุกรรม DNA จะพบได้ในองค์ประกอบย่อยของเซลล์ร่างกาย 2 แห่ง คือ ภายในนิวเคลียส (Nuclear DNA) ซึ่งเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของเซลล์ ซึ่งสาร DNA ที่พบในนิวเคลียสของเซลล์นี้ ครึ่งหนึ่ง (50%) จะได้รับการถ่ายทอดมาจากบิดา และอีกครึ่งหนึ่ง (50%) จะได้รับการถ่ายทอดมาจากมารดา โดยที่ DNA ในนิวเคลียสของเซลล์นี้จะได้ไม่ซ้ำกันในแต่ละคน ยกเว้นกรณีเดียวกันเท่านั้น คือ ฝาแฝดที่มีการปฏิสนธิมาจากไข่ใบเดียวกันและอสุจิตัวเดียวกันเทคนิควิธีการตรวจ DNA ที่มีบริการอยู่ในปัจจุบัน

           1. การตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมชนิด STR บนโครโมโซมรางกาย (Autosomal STR Typing) เป็นรายการทดสอบพื้นฐานสําหรับให้แพทยหรือนักวิทยาศาสตร์นําไปใชสําหรับการแปลผล ตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล, การตรวจพิสูจน์ความสัมพันธทางสายโลหิตระหวางบิดา มารดา และบุตร 

            2. การตรวจสารพันธุกรรม DNA ที่อยู่ในไมโตคอนเดรียของเซลล์ (Mitochondrial DNA)

                   เป็นเทคนิคการตรวจที่สกัดสาร DNA จากส่วนองค์ประกอบย่อยของเซลล์ที่มีชื่อว่า ไมโตคอนเดรีย ซึ่งเทคนิควิธีการตรวจแบบนี้สามารถใช้ตรวจเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตระหว่างบุคคลที่สืบสายพันธุ์มาจากมารดาเดียวกัน เช่น พี่-น้อง ร่วมมารดาเดียวกัน ลูกพี่-ลูกน้อง ที่มีมารดาเป็นพี่สาว-น้องสาว ที่ถือกำเนิดจากยายคนเดียวกัน

            3. การตรวจสารพันธุกรรมในโครโมโซมเพศชาย (Y-STR) เปนรายการทดสอบเพิ่มเติมสําหรับการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธของบิดา-บุตรชาย การตรวจพิสูจน์ความสัมพันธทางเครือญาติรวมสายบิดาเดียวกัน ตรวจ dna ขอนแก่น ดีเอ็นเอ ขอนแก่น ตรวจดีเอ็นเอจากเส้นผม ตรวจดีเอ็นเอพ่อลูก ตรวจดีเอ็นเอเพื่อรับรองบุตร dna พ่อลูก  ตรวจดีเอ็นเอ  ตรวจ DNA บิดา บุตร ตรวจดีเอ็นเอจากเส้น ตรวจ DNA พ่อลูกในครรภ์ ตรวจ dna ขอนแก่น ตรวจดีเอ็นเอพ่อลูก ตรวจดีเอ็นเอเพื่อรับรองบุตร ตรวจดีเอ็นเอทารกในครรภ์ DNA พิสูจน์ความเป็นบิดา บุตร DNA พ่อลูก ตรวจดีเอ็นเอพ่อลูก ตรวจดีเอ็นเอพ่อ แม่ ลูก DNA พ่อลูก ตรวจดีเอ็นเอ การตรวจ DNA พิสูจน์ความเป็นบิดา ตรวจDNAพ่อลูก ดีเอ็นเอ DNA  ตรวจ dna พ่อ ลูก ใน ครรภ์   ค่า ตรวจ ดีเอ็นเอ   ตรวจดีเอ็นเอ  

 ตรวจดีเอ็นเอ ขอนแก่น   ค่าตรวจ DNA   ชุด ตรวจ dna พ่อ ลูก   DNAพ่อลูก   ตรวจดีเอ็นเอ เพื่อ รับรองบุตร   ชุดตรวจ dna   ตรวจ ดีเอ็นเอ เพื่อ รับรอง บุตร ฟรี   ตรวจ ดีเอ็นเอ เอกชน   ตรวจ dna พ่อ ลูก ราคา   ตรวจ ดีเอ็นเอ ฟรี   ตรวจ ดีเอ็นเอ ลูก ใน ท้อง   ตรวจ dna เชื้อชาติ   dna test ราคา