แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปีพื้นฐาน 1,000 บาท 

เหมาะสำหรับบุคลทั่วไป


การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้) 

แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปีผู้ใหญ่  2,500 บาท 

เหมาะสำหรับบุคลทั่วไป อายุ 30 ปีขึ้นไป


การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้) 

แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุ 3,500 บาท 

เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ 45 ปีขึ้นไป


การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้) 

แพคเกจตรวจเลือดฝากครรภ์ / ตรวจเลือดก่อนมีบุตร 2,500 บาท (ตรวจทั้งคู่ ชาย+หญิง)

เหมาะสำหรับคู่สามี-ภรรยาที่กำลังวางแผนมีบุตร - ฝากครรภ์

เบาหวาน (Fasting blood sugar )

โรคเบาหวานมี 4 ชนิด

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 พบในเด็กหรือผู้ที่มีอายุน้อยส่วนใหญ่น้อยกว่า 30 ปี มักผอม ตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ ต้องรักษาด้วยการฉีดอินซูลิน ถ้าขาดอินซูลินจะเกิดภาวะหมดสติจากน้ำตาลสูงและกรดคีโตนคั่งในเลือด ในประเทศไทยพบผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ร้อยละ 3.4 

โรคเบาหวานชนิดที่ 2

พบมากถึงประมาณร้อยละ 95-97 ของผู้เป็นเบาหวานในประเทศไทย ผู้เป็นส่วนใหญ่มักอ้วน อายุมากกว่า 40 ปี ตับอ่อนยังพอผลิตอินซูลินได้บ้าง แต่มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน 

โรคเบาหวานที่เกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์

โรคเบาหวานชนิดนี้ผู้เป็นจะต้องไม่มีประวัติเป็นโรคเบาหวานมาก่อนตั้งครรภ์ ในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์จะมีฮอร์โมนจากรกซึ่งมีฤทธิ์ต้านอินซูลินเป็นผลให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินลดลง ถ้าไม่สามารถเพิ่มการสร้างอินซูลินให้เพียงพอจะทำให้เกิดเป็นโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ได้ หลังคลอดมักจะพบว่าโรคเบาหวานหายไป

โรคเบาหวานชนิดอื่นที่มีสาเหตุเฉพาะ

ได้แก่ โรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม โรคของตับอ่อน ความผิดปกติของฮอร์โมน การได้รับยาบางชนิด เช่น ยากลุ่มสเตียรอยด์ หรือสารเคมี เป็นต้น


การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้) 

น้ำตาลสะสม HbA1c     

HbA1c หรือ Hemoglobin A1c (ฮีโมโกลบินเอวันซี) คือ การตรวจวัดค่าเฉลี่ยของน้ำตาล (กลูโคส) ในเลือดที่จับกับฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นค่าที่ช่วยพิจารณาและประเมินผลการรักษาโดยรวมในช่วงที่ผ่านมาว่าผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีหรือไม่ และยังช่วยคัดกรองและวินิจฉัยได้ว่าผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ได้ด้วย 

การทำงานของไต/อัตราการกรองของไต 

BUN ค่าของเสียในเลือด เพื่อดูการทำงานของไต เป็นค่าไนโตรเจนซึ่งเป็นส่วนกระกอบของสารยูเรีย หรือสารของเสียในกระแสเลือดที่เกิดจากการเผาผลาญสารอาหารประเภทโปรตีนในร่างกาย 

Creatinine เป็นของเสียที่เกิดจากกล้ามเนื้อ สาร Creatinine จะเกิดขึ้นทุกวัน และมีค่าคงที่ คือมีในปริมาณเท่าๆกันทุกวัน ในแต่ละคน ซึ่งสารนี้จะถูกขับออกจากร่างกายผ่านไต  แต่หากไตทำงานผิดปกติ หรือไตเสื่อมด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม การกำจัดสาร Creatinine จะลดลง สารนี้จะถูกกรองที่ไตและขับออกทางปัสสาวะ ดังนั้นหากค่านี้สูงก็หมายถึงการทำงานของไตลดลง 

eGFR อัตราการกรองของไต เป็นค่ากระแสเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในไตต่อนาที อัตราการกรองน้อยกว่า90แสดงว่าท่านเป็นโรคไตเรื้อรัง 


เกาต์ / ระดับกรดยูริกในเลือด  

กรดยูริกในเลือดสูง (Hyperuricemia) คือ ภาวะที่ร่างกายมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติ โดยเพศชายมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงกว่า 7 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร เพศหญิงมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงกว่า 6 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ผลจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูงเป็นเวลานานหลายปี ทําให้เกิดการตกผลึกของเกลือยูเรต (Urate Crystal) ในเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย

แต่หากระดับของกรดยูริกสูงต่อเนื่องเป็นเวลานาน จะส่งผลต่อการเกิดโรคเกาต์ได้ โดยพบว่าผู้ที่มีระดับกรดยูริกในเลือดมากกว่า 9 มก./ดล. เป็นเวลา 5 ปี จะมีโอกาสเป็นโรคเกาต์ สูงถึง 22 % ในขณะที่ผู้ที่มีระดับกรดยูริก 7 – 8.9 มก./ดล. นาน 5 ปี พบเพียง 3 % เท่านั้น 

การทำงานของตับและทางเดินน้ำดี  

Total Protein  ปริมาณโปรตีนในเลือด เพื่อให้ทราบค่าปริมาณของโปรตีนรวมในกระแสเลือดว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่

Albumin ปริมาณโปรตีนชนิดอัลบูมิน ร้อยละ 60 ของโปรตีนทั้งหมดในร่างกาย และมีแหล่งที่มาจากตับเท่านั้น 

Globulin ปริมาณโปรตีนชนิดโกลบูลิน หากตรวจพบว่ามีปริมาณมากเกินไปอาจเป็นสัญญาณบอกได้ว่าร่างกายของเรากำลังพยายามกำจัดเชื้อร้ายบางอย่างอยู่ 

Total Bilirubin ปริมาณบิลิรูบินรวม เป็นการตรวจที่ต้องใช้ในการตรวจการทำงานของตับเพื่อหาความผิดปกติที่สามารถเกิดขึ้นกับตับและเม็ดเลือดแดง รวมถึงอวัยวะอื่น ๆ ได้

Direct Bilirubin ปริมาณบิลิรูบินชนิด Direct เป็นการตรวจที่ต้องใช้ในการตรวจการทำงานของตับเพื่อหาความผิดปกติที่สามารถเกิดขึ้นกับตับและเม็ดเลือดแดง รวมถึงอวัยวะอื่น ๆ ได้

SGOT (AST) เอนไซม์เซลล์ตับ ตรวจสอบความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดกับตับ หรืออาการทางตับที่เป็นอยู่

SGPT (ALT) เอนไซม์เซลล์ตับ  ตรวจสอบความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดกับตับ หรืออาการทางตับที่เป็นอยู่

ALP เอนไซม์ท่อทางเดินน้ำดี หาความผิดปกติหรือโรคที่เกี่ยวกับตับ ท่อทางเดินน้ำดี และกระดูก

ไขมันในเลือดครบทุกตัว

Cholesterol ไขมันคลอเรสเตอรอล

Triglyceride ไขมันไตรกลีเซอไรด์

HDL-Cholesterol ไขมันดี

LDL-Direct ไขมันเลว


การเตรียมตัวก่อนการตรวจเลือด

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้) 

ไทรอยด์เป็นพิษ   (FreeT3, FreeT4, TSH)

ไทรอยด์เป็นพิษ...คืออะไร
ไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroidism, Overactive Thyroid) คือภาวะที่ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนออกมามากเกินไป ทำให้ระบบเผาผลาญทำงานมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วแบบผิดปกติ หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ เหงื่อออกง่าย และหงุดหงิด ฉุนเฉียว เป็นต้น ซึ่งโรคไทรอยด์อาจแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ 

หมู่เลือดเอบีโอและหมู่อาร์เอช (ABO & Rh Typing) 

ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)    

Total WBC ปริมาณเม็ดเลือดขาว

 Red Blood Cell ปริมาณเม็ดเลือดแดงในเลือด

Hemoglobin; Hb ความเข้มข้นของระดับฮีโมโกลบินในเลือด

Hematocrit; HCT ปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น

MCV ขนาดของเม็ดเลือดแดง

MCH ค่าปริมาณ Hb ในเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย

MCHC ค่าความเข้มข้นของ Hbในเม็ดเลือดแดงเฉลี่ย

RBC morphology รูปร่างเม็ดเลือดแดง

 %Neutrophils เม็ดเลือดขาวชนิด Neutrophils

%Lymphocytes เม็ดเลือดขาวชนิด Lymphocytes

%Monocytes เม็ดเลือดขาวชนิด Monocytes

%Eosinophils เม็ดเลือดขาวชนิด Eosinophils

%Basophils เม็ดเลือดขาวชนิด Basophils

Platelet Count ปริมาณเกล็ดเลือด

คัดกรองพาหะโรคธาลัสซีเมีย (Hb typing)  

โรคธาลัสซีเมีย คือโรคโลหิตจางชนิดหนึ่งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เกิดจากความผิดปกติในการสังเคราะห์ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ซึ่งเป็นโปรตีนสำคัญในเม็ดเลือดแดง ฮีโมโกลบินทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนจากปอดไปยังอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย เมื่อมีการสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดแดงได้น้อย จึงทำให้มีความสามารถในการลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายได้น้อยลง ผู้ที่เป็นจะมีอาการตั้งแต่โลหิตจางเล็กน้อย โลหิตจางมาก เหลือง เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ตับม้ามโต ปัสสาวะสีเข้ม เนื่องจากมีการแตกของเม็ดเลือดแดงเรื้อรัง ถ้าเป็นรุนแรงมากอาจจะเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือหลังคลอดไม่นาน
เนื่องจากธาลัสซีเมียเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม พ่อหรือแม่อาจเป็นโรคธาลัสซีเมียหรือเป็นพาหะและส่งต่อพันธุกรรมเหล่านี้มายังลูกได้ 

อัตราเสี่ยงในการเป็นโรคหรือยีนแฝงในแต่ละครอบครัวจะเท่ากันทุกครั้งของการตั้งครรภ์ โดย


G6PD assay การตรวจวินิจฉัยภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD   

คนที่เกิดภาวะพร่องเอนไซม์ชนิดนี้แล้วจะทำให้เกิดอาการเม็ดเลือดแดงแตก (hemolysis) ได้ง่าย   ผู้ที่ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ในภาวะปกติจะไม่มีอาการ แต่จะมีอาการซีดเมื่อมีเหตุปัจจัยภายนอกที่เป็นสิ่งกระตุ้น ได้แก่ การติดเชื้อต่างๆ เช่น ไข้หวัด ตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ไข้เลือดออก มาลาเรีย เป็นต้น การได้รับยาปฏิชีวนะในกลุ่มซัลฟา แอสไพริน ยารักษามาลาเรียพวก primaquineได้สัมผัสสารเคมี เช่น ลูกเหม็น (naphthalene) รับประทานถั่วปากอ้า (fava bean) ที่จะเป็นตัวชักนำให้เกิดการแตกทำลายของเม็ดเลือดแดง 

ตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urine analysis)    

 1.Physical Exam: ตรวจดูสี ความขุ่น ใส ของปัสสาวะ

 2.Chemistry Exam: ตรวจความเป็นกรด-ด่าง และสารเคมีต่างๆที่หลุดมากับปัสสาวะ เช่น น้ำตาล โปรตีน คีโตน บิลิรูบิน ฯ

 3.Microscopic Exam: ตรวจปัสสาวะด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อดูตะกอนต่างๆ เช่น เซลล์เม็ดเลือด เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย ฯ

ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด   (ยาบ้า)

ตรวจการตั้งครรภ์โดยการตรวจปัสสาวะ 

ตรวจการตั้งครรภ์โดยการตรวจเลือด

การทดสอบการแข็งตัวของเลือด (PT, INR, aPTT)    


สารบ่งชี้มะเร็งตับ (Alpha Fetoprotein ; AFP) 

ากตรวจพบสารนี้มีค่าสูง แสดงว่าอาจมีโอกาสเป็นมะเร็งตับ มะเร็งลูกอัณฑะ หรือมะเร็งรังไข่ หรืออาจตรวจเจอในภาวะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่มะเร็ง เช่น ตับแข็ง หรือตับอักเสบ 

สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (Carcinoembryonic Antigen; CEA)  

สารตัวนี้จะพบสูงในมะเร็งลำไส้ โดยเฉพาะในภาวะที่มะเร็งได้แพร่กระจายไปแล้ว หรืออาจมีค่าสูงในภาวะที่ไม่ใช่มะเร็ง เช่น ลำไส้อักเสบ ตับอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ หรือการสูบบุหรี่ เป็นต้น 

สารบ่งชี้มะเร็งมะเร็งทางเดินอาหารและตับ (Carbohydrate Antigen 19-9 Digestive Tract)

สารตัวนี้จะสูงในมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งถุงน้ำดี หรือค่าสูงจากภาวะโรคอย่างอื่น เช่น ตับอ่อนอักเสบ ตับแข็ง นิ่วในถุงน้ำดี  ถุงน้ำดีอักเสบ 

ตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะแรก (Colorectal cancer, CRC) โดยวิธี PCR 4,800 บาท

COLOTECH (ชุดตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง) แม้คุณเริ่มเป็น มะเร็งลำไส้

ระยะเริ่มต้นสามารถตรวจพบได้ถึง 89.47% 

ความไวในการตรวจเจอโรคมะเร็งลำไส้ระยะแรก 89% ซึ่งมีความไว

ในการตรวจพบโรคมะเร็งลำไส้ ระยะแรกสูงกว่าวิธีการตรวจเลือด(CEA)

ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง สามารถตรวจพบ DNA ที่ผิดปกติได้ แม้จะยังไม่มีรอยโรค 

(Colorectal cancer, CRC) ชนิดไม่รุกล้ำ จากสิ่งส่งตรวจอุจจาระโดยตรวจหาระดับความผิดปกติของ DNA ในยีนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ 

ความไวต่อการตรวจจับมะเร็งลำไส้ใหญ่ถึง 89.47% 

ความจำเพาะต่อมะเร็งลำไส้ถึง 93.55% 

ความไวต่อเนื้องอกที่จะพัฒนาไปเป็นมะเร็ง (Advanced adenoma) 42% ซึ่งการตรวจคัดกรองนี้ถือเป็นหนึ่งในวิธีการประเมินสัญญาณของมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะเริ่มต้น


ทำไมการตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในระยะเริ่มต้นถึงทำได้ยาก?มะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะเริ่มต้นมักจะไม่แสดงสัญญาณหรืออาการที่ชัดเจน ซึ่งอาการในระยะแรก ๆ ที่พบบ่อย ได้แก่ ปวดท้อง พฤติกรรมการขับถ่ายเปลี่ยนไป ลักษณะอุจจาระเปลี่ยนไป และน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งยากที่ผู้ป่วยจะสังเกตความผิดปกติเหล่านี้ จึงเข้ารับการตรวจวินิจฉัยล่าช้า


ทำไมเราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง?

เพราะอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงจะสูงถึง 90% หากตรวจพบเร็วและได้รับการรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่ระยะแรก แต่เมื่ออยู่ในระยะที่แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น อัตราการรอดชีวิตจะเหลือเพียง 10% ดังนั้นการตรวจคัดกรองจึงสำคัญมาก เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

* โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 

เป็นมะเร็งที่พบในเพศชายมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็น 20.7%

* พบในเพศหญิงมากเป็นอันดับ 2 คิดเป็น 12.2% (ที่มา : หนังสือทะเบียนมะเร็ง พ.ศ.2563, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)

* อายุ >50 ปี (+11%) ทุกคนมีความเสี่ยง

* อายุ > 50 ปี + ประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ (+20%)

ราคาแพคเกจ

4,800  บาท
5,800  บาท  มีประกันส่งส่องกล้อง มูลค่า 9,000 บาท

6,800  บาท  มีประกันส่งส่องกล้อง มูลค่า 18,000 บาท

การตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มต้น (Multi-cancer Early Detection) 14900 บาท

การตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มต้น (Multi-Cancer Early Detection) เป็นการตรวจหาสารมะเร็งพันธุกรรมของเซลล์มะเร็งที่ถูกปลดปล่อยออกมาในกระแสเลือดด้วยเทคโนโลยีล่าสุด Next-Generation Sequencing ได้แก่


สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (Cancer Antigen 125; CA-125) 

พบได้สูงในมะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก ตับอ่อน ลำไส้ใหญ่ เต้านมและปอด นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในโรคที่ไม่ใช่มะเร็ง เช่น เยื่อบุช่องทางอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ โรคตับ และเยื้อหุ้มปอดอักเสบ 

สารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (Cancer Antigen 15-3; CA15-3)   

สารนี้เป็นสารที่ติดตามมะเร็งเต้านมได้ดีที่สุด โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมที่แพร่กระจายแล้ว เพราะมะเร็งในระยะเริ่มแรกค่าสารนี้จะไม่สูง ถ้าจะให้ได้ค่าที่ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นควรตรวจ Mammogram ร่วมด้วย 

สารบ่งชี้มะเร็งปอด  (Neuron-specific enolase (NSE)

สามารถพบว่ามีค่าสูงกว่าปกติในมะเร็งที่มีกำเนิดมาจากเซลล์ในกลุ่มระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ (Neuro Endocrine)  เช่น มะเร็งปอด มะเร็งของระบบประสาท (ท้าวแสนปม) 

ฮอร์โมนเพศหญิง (Estradiol)   

Estradiol Hormone (E2)

ปกติในร่างกายคนเรา ไม่ว่าทั้งหญิงและชาย มีทั้งฮอร์โมนเพศหญิง และฮอร์โมนเพศชายในคนคนเดียว แต่สัดส่วนมากน้อยต่างกัน โดยผู้ชายมี ฮอร์โมนเพศชาย (Androgen ; Testosterone ) มากกว่า ฮอร์โมนเพศหญิง (Estrogen, Progesterone)   ในร่างกายผู้ชาย Testosterone ส่วนใหญ่สร้างจากลูกอัณฑะ ส่วนน้อยจากต่อมหมวกไตด้านนอก (Adrenal Cortex)   ส่วน Estrogen ในผู้ชายจะผลิตน้อยมาก มีแหล่งผลิตจากอัณฑะ ต่อมหมวกไต และเซลล์ไขมันในร่างกาย (Adipocytes)  และ Progesterone ในผู้ชาย ผลิตน้อยเช่นกันจากอัณฑะและต่อมหมวกไต 

ผู้หญิง มีฮอร์โมนเพศหญิงมากกว่าฮอร์โมนเพศชาย ฮอร์โมน Estrogen และ Progesterone ส่วนมากผลิตจากรังไข่  ส่วนน้อยจากต่อมหมวกไต ส่วน Testosterone ในผู้หญิง ผลิตน้อยมาก ที่ต่อมหมวกไต


การทำงานของรังไข่ Anti Mullerrian Hormone(AMH)  

ฮอร์โมนที่ผลิตจากรังไข่ เป็นตัวบ่งบอกความสามารถในการทำงานของรังไข่หรือบอกจำนวนไข่ที่สามารถผลิตได้  การตรวจ AMH ถือเป็นวิธีการชี้วัดปริมาณไข่ที่มีอยู่ในรังไข่ได้ดีที่สุดในปัจจุบัน 

ใครที่เหมาะสมกับการตรวจวัดระดับฮอร์โมน AMH

ระดับของฮอร์โมน AMH ไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาของรอบเดือน ตรวจวันใดก็ได้และไม่จำเป็นต้องงดน้ำและอาหารล่วงหน้ 

ฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone)     

ปกติในร่างกายคนเรา ไม่ว่าทั้งหญิงและชาย มีทั้งฮอร์โมนเพศหญิง และฮอร์โมนเพศชายในคนคนเดียว แต่สัดส่วนมากน้อยต่างกัน โดยผู้ชายมี ฮอร์โมนเพศชาย (Androgen ; Testosterone ) มากกว่า ฮอร์โมนเพศหญิง (Estrogen, Progesterone)   ในร่างกายผู้ชาย Testosterone ส่วนใหญ่สร้างจากลูกอัณฑะ ส่วนน้อยจากต่อมหมวกไตด้านนอก (Adrenal Cortex)   ส่วน Estrogen ในผู้ชายจะผลิตน้อยมาก มีแหล่งผลิตจากอัณฑะ ต่อมหมวกไต และเซลล์ไขมันในร่างกาย (Adipocytes)  และ Progesterone ในผู้ชาย ผลิตน้อยเช่นกันจากอัณฑะและต่อมหมวกไต 

ผู้หญิง มีฮอร์โมนเพศหญิงมากกว่าฮอร์โมนเพศชาย ฮอร์โมน Estrogen และ Progesterone ส่วนมากผลิตจากรังไข่  ส่วนน้อยจากต่อมหมวกไต ส่วน Testosterone ในผู้หญิง ผลิตน้อยมาก ที่ต่อมหมวกไต


ระดับฮอร์โมน AMH 

การตรวจ Anti-Mullerian Hormone  หรือ AMH คือการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับฮอร์โมน AMH ซึ่งระดับเลือดของฮอร์โมนนี้สามารถบ่งบอกว่ามีจำนวนไข่เหลืออยู่สำหรับการเจริญพันธุ์มากน้อยเพียงใด  

ใครที่เหมาะสมกับการตรวจวัดระดับฮอร์โมน AMHฮอร์โมนการเจริญเติบโต (Growth hormone) 

ฮอร์โมนการเจริญเติบโต ที่ผลิตจากต่อมใต้สมอง ส่งเข้าสู่กระแสเลือด โกรทฮอร์โมน เสริมสร้างความสูง และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ อีกทั้งยังช่วยในการทำงานของสมอง ควบคุมปริมาณไขมันซ่อมแซมเนื้อเยื่อ และกระดูก 

ApoE ความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์และโรคหัวใจขาดเลือด  3,000 บาท

ทราบรูปแบบชนิด ApoE ของตัวเองที่มีผลต่อการเผาผลาญไขมันในร่างกาย มีความสำคัญต่อระบบประสาทและสมอง

รูปแบบ ApoE มีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ E2,E3,E4 ซึ่งทุกคนจะมียีนชนิดนี้ 2 ชุด ที่ต่างกันโดยแบ่งได้ 6 แบบ E2/E2, E2/E3, E2/E4, E3/E3, E3/E4 และ E4/E4

โดยคนที่มียีน ApoE รูปแบบ E4/E4 จะมีการเผาผลาญไขมันได้ไม่ดีเท่าชนิดอื่นทำให้มีความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์และโรคหัวใจขาดเลือดมากกว่าคนทั่วไป

เพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพ

- รู้แนวทางการดูแลตัวเอง ปรับการทานอาหารได้ถูก

- รู้ความเสี่ยงของการเกิดโรคในอนาคต

โรคอัลไซเมอร์ หัวใจขาดเลือด

- ได้แนวทางในการรักษาเกี่ยวกับโรคไขมัน


ตรวจระดับสารพิษโลหะหนักในเลือด ทั้งหมด 4 รายการ  2,500 บาท

- สารปรอท (Mercury)

- สารหนู (Arsenic)

- สารตะกั่ว (Lead)

- สารแคดเมี่ยม (Cadmium)

จากการสำรวจและวิจัยพบว่า  60% เครื่องสำอาง

" มีการปนเปื้อนสารโลหะหนัก "

เครื่องสำอางกับคุณผู้หญิงเป็นสิ่งใกล้ตัวที่ใช้ทุกวัน แต่หลายท่านยังไม่ทราบว่าในเครื่องสำอางนั้นอาจมีการปนเปื้อนจากสารโลหะหนักที่เป็นพิษต่อร่างกาย 

 หากได้รับการสะสมมากๆ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะต่างๆ เช่น สมอง ทำให้อวัยวะภายในล้มเหลวและเกิดการอักเสบในร่างกายรวมถึงก่อให้เกิดโรคต่างๆ โรคหลอดเลือด ความดัน เบาหวาน ภูมิแพ้ โรคมะเร็งได้ 

การตรวจวัดวิตามินดี (Vitamin D 

ภาวะพร่องหรือขาดวิตามินดี (Vitamin D insufficiency or deficiency) 

คือ ภาวะที่ระดับวิตามินดีในร่างกายต่ำกว่าค่าปกติ พบในคนทั่วไป ทำให้การดูดซึมแคลเซียมในร่างกายลดลงส่งผลให้มวลกระดูกลดลงจนนำไปสู่ภาวะกระดูกบางและโรคกระดูกพรุนได้ 

ตรวจระดับอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ (Oxidative Stress)   2,500 บาท

การตรวจเลือดหาสารก่อภูมิแพ้ด้วยความแม่นยําสูง (Specific lgE testing)  เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ที่พบบ่อยในกลุ่มคนไทย 36 ชนิด แบบปริมาณ ที่ส่งผล ให้มีอาการดังนี้ 

1) Conjunctivitis 2) Rhinitis 3) Gastrointestinal problems  รอผล 2-3 วัน 


เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ที่พบบ่อยในกลุ่มเด็กเล็ก 27 ชนิด แบบปริมาณ ที่ส่งผล ให้มีอาการดังนี้ 1) Conjunctivitis 2) Rhinitis 3) Gastrointestinal problems รอผล 2-3 วัน 


ทำไมเด็กถึงควรต้องตรวจภูมิแพ้?

เพื่อที่คุณพ่อและคุณแม่จะได้ทราบว่าลูกน้อยของเราแพ้อะไรบ้าง จะได้ทำการหลีกเลี่ยงและเฝ้าระวัง รวมถึงการช่วยให้ผู้อื่น เช่น ครูที่โรงเรียน พี่เลี้ยง ได้รู้ด้วยว่าลูกของเราแพ้อะไร จากสมุดประจำตัวที่ระบุในรายการภูมิแพ้ เพราะเด็กอาจจะยังไม่สามารถสื่อสารในจุดนี้ได้ 

ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อากาศ/สิ่งแวดล้อม 20 ชนิด 

แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง108 ชนิด (Food Intolerance Test : 108 Food items) ราคา 9800 บาท 

แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 222 ชนิด (Food Intolerance Test : 222 Food items) ราคา 14900 บาท 

ตรวจไขมันในเลือด  ซิฟิลิส รักษา   ตรวจฮอร์โมน   ตรวจ ไวรัส ตับ อักเสบ บี ราคา  ตรวจธา ลั ส ซี เมีย   ตรวจเลือด สมัคร งาน ขอนแก่น ราคา   คลี น ค ตรวจเลือด ขอนแก่น

 ตรวจเลือด ไทรอยด์ ขอนแก่น   โรคติดต่อ เพศ สัมพันธ์ ขอนแก่น   ตรวจเลือด วัยรุ่น ขอนแก่น   ตรวจ เอดส์ ฟรี ขอนแก่น ตรวจไขมันในเลือด  ซิฟิลิส รักษา   ตรวจฮอร์โมน   ตรวจ ไวรัส ตับ อักเสบ บี ราคา  ตรวจธา ลั ส ซี เมีย   ตรวจเลือด สมัคร งาน ขอนแก่น ราคา   คลี น ค ตรวจเลือด ขอนแก่น  ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน การตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ  ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน; การตรวจสุขภาพ เพื่อสมัครเรียน  ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน; การตรวจสุขภาพ เพื่อสมัครเรียน ตรวจสุขภาพเข้าทำงาน  โปรแกรมตรวจสุขภาพ  ตรวจเลือด ไทรอยด์ ขอนแก่น   โรคติดต่อ เพศ สัมพันธ์ ขอนแก่น   ตรวจเลือด วัยรุ่น ขอนแก่น   ตรวจ เอดส์ ฟรี ขอนแก่น  โปรแกรมตรวจสุขภาพ ตรวจเลือดภูมิแพ้ ตรวจเลือดขอนแก่น  ที่ตรวจเลือด Lab ตรวจเลือด ตรวจเลือดใกล้ฉัน ที่ตรวจ HIV  โปรแกรมตรวจเลือด ตรวจเลือด HIV คลินิกตรวจเลือด ตรวจ nipt ขอนแก่น  สถาน ที่ ตรวจเลือด ขอนแก่น เป็น ไข้ ไป ตรวจ hiv ได้ ไหม ตรวจ nift ขอนแก่น antigen rapid test kit  Antigen test kit   การรักษาโรคซิฟิลิส   ตรวจ dna เส้นผม ราคา  ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ   ใบรับรองโควิด   ตรวจ ATK   ตรวจกัญชาในปัสสาวะ   ราคา ตรวจ atk   ตรวจ atk ขอนแก่น ใบรับรอง   ยา รักษา หนอง ใน ผู้ชาย  cd4   ตรวจ dna   หนองในเทียม   ตรวจเลือด หา สาร เสพ ติด   ตรวจเลือด นิรนาม   ตรวจ เลือด  นิ ฟ ตี้ ตรวจ dna ราคา เท่า ไหร่  khon kaen lab  ตรวจ สุขภาพ ใน ขอนแก่น   การตรวจดีเอ็นเอ  ที่ ตรวจ dna  ตรวจ ไทรอยด์ ราคา  โปรแกรม ตรวจ ก่อน แต่งงาน  ตรวจ nat ขอนแก่น  ตรวจ เชื้อ hiv ขอนแก่น ตรวจดาวน์ซินโดรม nipt  ตรวจสุขภาพ ขอนแก่นราม  ตรวจสุขภาพ ขอนแก่นราม ราคา  ตรวจ dna ราคา   ตรวจ atk มี ใบรับรอง ขอนแก่น    Estradiol  aids disease   LAB   ตรวจ สุขภาพ ที่ไหน ดี   ตรวจ สุขภาพ ประ จํา ปี ราคา   ตรวจ สุขภาพ ราคา   u lab  ตรวจ กรุ๊ป เลือด  โรคเอ๋อ  การ ตรวจเลือด hiv   ซิฟิลิส อาการ   ศูนย์ hiv ขอนแก่น  ตรวจ หา เอช ไอ วี ที่ ขอนแก่น  ตรวจ หา เชื้อ hiv เจาะ เลือด ตรวจ ครรภ์ คลีนิค คลี นิ ก นิรนาม ขอนแก่น  ตรวจเลือด ครรภ์ ขอนแก่น  ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน   ตรวจ สุขภาพ ก่อน ตั้ง  ชุด ตรวจ hiv ร้าน ขาย ตรวจโครโมโซม ดาวน์ซินโดรม  Estradiol  ตรวจ สุขภาพ ประ จํา ปี ราคา  ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน  ตรวจปัสสาวะ  ตรวจ ไวรัส ตับ อักเสบ บี ราคา  ค ลิ นิ ค กามโรค ขอนแก่น  ศูนย์ hiv ขอนแก่น  แล็บ ค่า เลือด ของ คน ปกติ ตรวจเลือด ตรวจ การ ตั้ง ครรภ์ เจาะ เลือด ตรวจ ครรภ์ คลีนิค จำหน่าย ชุด ทดสอบ เอดส์  ตรวจ ซิฟิลิส กี่ วัน  ตรวจ สุขภาพ เบื้องต้น ราคา  ตรวจ สุขภาพ ใน ขอนแก่น  ตรวจเลือด ทั่วไป ราคา  อยาก ตรวจ เอดส์  ตรวจ nat ขอนแก่น  NIFTY  ตรวจเลือด หา สาร เสพ ติด  ตรวจเลือด ราคา  คลีนิค นิรนาม   ตรวจ เอดส์  ตรวจเลือดก่อนแต่งงาน  ขอนแก่นแลป คลีนิค lab ขอนแก่น ตรวจ เอดส์ รู้ ผล ทันที  ตรวจ กามโรค ขอนแก่น  ตรวจ เอดส์ ฟรี ขอนแก่น โปรแกรม ตรวจเลือด ตรวจ ซิฟิลิส ใน ขอนแก่นสถาน ที่ ตรวจเลือด ขอนแก่น  DNA พ่อลูก  ราคา ตรวจเลือด  แล ป ตรวจเลือด  ตรวจ hiv ราคา  ตรวจสุขภาพทั่วไป   khon kaen lab  ตรวจ สุขภาพ ขอนแก่น  ตรวจเลือดฝากครรภ์  ตรวจเลือด สมัคร งาน ขอนแก่น ราคา การ ตรวจเลือด หา เชื้อ เอดส์ ตรวจ สุขภาพ ประ จํา ปี ขอนแก่น  ตรวจเลือด วัยรุ่น ขอนแก่น ตรวจ สุขภาพ ก่อน แต่งงาน รพ ขอนแก่น  แล็บ ขอนแก่น  ตรวจ ดาวน์ ซิ น โดร ม ราคา ตรวจ pcr hiv  นิรนาม ขอนแก่น  เจาะ เลือด ค่า ไต  ตรวจเลือด hiv ที่ไหน  u clinic lab  เจาะ เลือด ตรวจ hiv ขอนแก่น ตรวจ nift ขอนแก่น ฉีดฮอร์โมน  ตรวจสุขภาพ ขอนแก่นราม  ตรวจมะเร็งลำไส้  ตรวจมะเร็งตับ  ตรวจเบาหวาน  เจาะเลือด  ตรวจ hiv ขอนแก่น  การ ตรวจ หา เชื้อ hiv ขอนแก่น  ตรวจ std ที่ไหน  เบอร์ โทร คลีนิค นิรนาม 

 lab ขอนแก่น  ตรวจ dna ราคา ยู แล ป ขอนแก่น LAB ตรวจ สุขภาพ ประ จํา ปี ตรวจเลือด  ตรวจ สุขภาพ ประ จํา ปี   ตรวจ สุขภาพ ราคา  ตรวจ โรค เอดส์ ที่ ขอน แก่น ตรวจ เอดส์ ฟรี ขอนแก่น  ตรวจ hiv รพ กรุงเทพ ราคา  ตรวจ โรค แอด ราคา  คลี น ค ตรวจเลือด ขอนแก่น  ตรวจเลือด วัดผล ไทรอยด์ ต้อง งด อาหาร มั้ ย  กามโรค ขอนแก่น  ตรวจ หา ไทรอยด์ เจาะ เลือด ราคา ไม่ แพง ตรวจโรคติดต่อ  ตรวจ hiv ใกล้ ฉัน ที่ ตรวจ ดีเอ็นเอ ตรวจ สุขภาพ ตรวจเลือด  ตรวจ nipt ขอนแก่น  สถาน ที่ ตรวจเลือด ขอนแก่น เป็น ไข้ ไป ตรวจ hiv ได้ ไหม ตรวจ nift ขอนแก่น antigen rapid test kit  Antigen test kit   การรักษาโรคซิฟิลิส   ตรวจ dna เส้นผม ราคา  ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ   ใบรับรองโควิด   ตรวจ ATK   ตรวจกัญชาในปัสสาวะ   ราคา ตรวจ atk   ตรวจ atk ขอนแก่น ใบรับรอง   ยา รักษา หนอง ใน ผู้ชาย

 cd4   ตรวจ dna   หนองในเทียม   ตรวจเลือด หา สาร เสพ ติด   ตรวจเลือด นิรนาม   ตรวจ เลือด  นิ ฟ ตี้ ตรวจ dna ราคา เท่า ไหร่  khon kaen lab  ตรวจ สุขภาพ ใน ขอนแก่น   การตรวจดีเอ็นเอ  ที่ ตรวจ dna  ตรวจ ไทรอยด์ ราคา  โปรแกรม ตรวจ ก่อน แต่งงาน  ตรวจ nat ขอนแก่น  ตรวจ เชื้อ hiv ขอนแก่น ตรวจดาวน์ซินโดรม nipt  ตรวจสุขภาพ ขอนแก่นราม  ตรวจสุขภาพ ขอนแก่นราม ราคา  ตรวจ dna ราคา   ตรวจ atk มี ใบรับรอง ขอนแก่น  Estradiol  aids disease   LAB   ตรวจ สุขภาพ ที่ไหน ดี   ตรวจ สุขภาพ ประ จํา ปี ราคา   ตรวจ สุขภาพ ราคา

 u lab  ตรวจ กรุ๊ป เลือด  โรคเอ๋อ  การ ตรวจเลือด hiv   ซิฟิลิส อาการ   ศูนย์ hiv ขอนแก่น  ตรวจ หา เอช ไอ วี ที่ ขอนแก่น  ตรวจ หา เชื้อ hiv เจาะ เลือด ตรวจ ครรภ์ คลีนิค คลี นิ ก นิรนาม ขอนแก่น  ตรวจเลือด ครรภ์ ขอนแก่น

 ตรวจ สุขภาพ ก่อน ตั้ง  ชุด ตรวจ hiv ร้าน ขาย ตรวจโครโมโซม ดาวน์ซินโดรม  Estradiol  ตรวจ สุขภาพ ประ จํา ปี ราคา  ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน  ตรวจปัสสาวะ  ตรวจ ไวรัส ตับ อักเสบ บี ราคา  ค ลิ นิ ค กามโรค ขอนแก่น  ศูนย์ hiv ขอนแก่น  แล็บ ค่า เลือด ของ คน ปกติ ตรวจเลือด ตรวจ การ ตั้ง ครรภ์ เจาะ เลือด ตรวจ ครรภ์ คลีนิค จำหน่าย ชุด ทดสอบ เอดส์  ตรวจ ซิฟิลิส กี่ วัน  ตรวจ สุขภาพ เบื้องต้น ราคา  ตรวจ สุขภาพ ใน ขอนแก่น  ตรวจเลือด ทั่วไป ราคา  อยาก ตรวจ เอดส์  ตรวจ nat ขอนแก่น  NIFTY  ตรวจเลือด หา สาร เสพ ติด  ตรวจเลือด ราคา  คลีนิค นิรนาม

 ตรวจ เอดส์  ตรวจเลือดก่อนแต่งงาน  ขอนแก่นแลป คลีนิค lab ขอนแก่น ตรวจ เอดส์ รู้ ผล ทันที  ตรวจ กามโรค ขอนแก่น  ตรวจ เอดส์ ฟรี ขอนแก่น โปรแกรม ตรวจเลือด ตรวจ ซิฟิลิส ใน ขอนแก่นสถาน ที่ ตรวจเลือด ขอนแก่น

 DNA พ่อลูก  ราคา ตรวจเลือด  แล ป ตรวจเลือด  ตรวจ hiv ราคา  ตรวจสุขภาพทั่วไป   khon kaen lab  ตรวจ สุขภาพ ขอนแก่น  ตรวจเลือดฝากครรภ์  ตรวจเลือด สมัคร งาน ขอนแก่น ราคา การ ตรวจเลือด หา เชื้อ เอดส์ ตรวจ สุขภาพ ประ จํา ปี ขอนแก่น  ตรวจเลือด วัยรุ่น ขอนแก่น ตรวจ สุขภาพ ก่อน แต่งงาน รพ ขอนแก่น  แล็บ ขอนแก่น  ตรวจ ดาวน์ ซิ น โดร ม ราคา ตรวจ pcr hiv  นิรนาม ขอนแก่น  เจาะ เลือด ค่า ไต  ตรวจเลือด hiv ที่ไหน  u clinic lab  เจาะ เลือด ตรวจ hiv ขอนแก่น ตรวจ nift ขอนแก่น ฉีดฮอร์โมน  ตรวจสุขภาพ ขอนแก่นราม  ตรวจมะเร็งลำไส้  ตรวจมะเร็งตับ  ตรวจเบาหวาน  เจาะเลือด  ตรวจ hiv ขอนแก่น  การ ตรวจ หา เชื้อ hiv ขอนแก่น  ตรวจ std ที่ไหน  เบอร์ โทร คลีนิค นิรนาม  lab ขอนแก่น  ตรวจ dna ราคา ยู แล ป ขอนแก่น LAB ตรวจ สุขภาพ ประ จํา ปี ตรวจเลือด  ตรวจ สุขภาพ ประ จํา ปี

 ตรวจ สุขภาพ ราคา  ตรวจ โรค เอดส์ ที่ ขอน แก่น ตรวจ เอดส์ ฟรี ขอนแก่น  ตรวจ hiv รพ กรุงเทพ ราคา  ตรวจ โรค แอด ราคา  คลี น ค ตรวจเลือด ขอนแก่น  ตรวจเลือด วัดผล ไทรอยด์ ต้อง งด อาหาร มั้ ย  กามโรค ขอนแก่น  ตรวจ หา ไทรอยด์ เจาะ เลือด ราคา ไม่ แพง ตรวจโรคติดต่อ  ตรวจ hiv ใกล้ ฉัน ที่ ตรวจ ดีเอ็นเอ ตรวจ สุขภาพ ตรวจเลือด